2.5 Hoe verwerkt men het zeewater voorafgaand aan haar commercialisering

Naargelang het gecommercialiseerde merk gebeurt de verwerking van het toegevoerde brute zeewater in verschillende laboratoria. Zij zijn al dan niet in Frankrijk gevestigd of door de staat erkend met een GMP label (Good Manufactury Production), ook al dan niet farmaceutisch.

De meeste labo’s passen enkel het procedé van microfiltratie toe.
Dergelijk procédé brengt de oplossing enkel tot drinkbare vorm. Naargelang de wetgeving en afhankelijk het land mag een drinkbaar product tot 3000 kolonies kiemen per ml bevatten. (bacteriën, giststoffen en schimmels)
Geen enkele Farmacopee, niet in Europa, niet in Amerika, aanvaardt microfiltratie op 0.22µ als veilig om de absolute steriliteit van een natuurlijk product of geneesmiddel te verzekeren.

Wanneer er na de microfiltratie wordt overgegaan tot thermische- of enige andere vorm van sterilisatie, dan kan dit proces aanleiding geven tot contaminatie van de afgewerkte solutie. Er kunnen zich oneindig veel of bitter weinig endotoxines in bevinden, afhankelijk van de hoeveelheid nog aanwezige levende bacteriën net voor het sterilisatieproces. (verhitting of UV doodt de bacteriën)
Endotoxines zijn toxinen afkomstig uit dode bacteriën of fragmenten van dode bacteriën. Hun toxiciteit verspreidt zich wanneer de dode bacteriën zich in het afgewerkte product ontbinden. Deze toxiciteit is even nefast, zoniet groter, als de toxiciteit van levende bacteriën.
Ondanks het zo ingeburgerde populaire geloof tast een thermische behandeling van zeewater, om de afgewerkte solutie steriel te maken, in niets de helende kracht van de zeemineralen aan.

Wanneer er enkel een microfiltratie heeft plaatsgevonden, dan kunnen, tijdens het tijdsverloop van de commercialisering, de nog aanwezige bacteriën zich vermenigvuldigen en afsterven.
Gevolg, men heeft een solutie waarvan de exacte hoeveelheid endotoxines nooit gekend is. In dit geval is het onmogelijk te spreken van een onherroepelijke kwaliteit en absolute veiligheid! De consument loopt reëel gevaar bij het innemen van dergelijk behandeld zeewater. Er is geen garantie voor het herwinnen of behouden van zijn gezondheid.

2.6 “Is een thermische sterilisatie van het zeewater nefast voor de haar in zich dragende therapeutische componenten”